Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Mi a tájékoztató célja?

Jelen szabályzat célja, hogy a Láng Sport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) működése során keletkező személyes adatok, a honlapján keresztül és más módon kapott személyes adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan szabályozza és ezen keresztül tájékoztassa az érintetteket. Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy az Egyesület szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük az Ügyfeleket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2. Adatkezelő adatai

Név: Láng Sport Egyesület

Székhely: 2151 Fót Deák Ferenc utca 28.

Nyilvántartási szám: 01-02-0015780

Adószám: 19363831-1-13

E-mail cím: info@langse.hu

Honlap: www.langse.hu

3. Az adatkezelés alapelvei, szabályai

Az Egyesület adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. Az Egyesület mindenkori Ügyvezető Elnöke határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén.

Az Egyesülettel kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni (1. számú melléklet)

3.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 1. a) az érintett önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) bekezdés). Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. Közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására (GDPR (38) bekezdés).

Különleges adatot a Egyesület, mint adatkezelő nem kezel.

3.2 Az Egyesület az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét

A jogszabályok listáját a 1.sz Melléklet tartalmazza.

3.3 Adatkezelő

Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelő:

Lángos Róbert +36 70 4271773 robert@langse.hu

Az adatkezelő önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelő határozza meg az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

3.4 Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

3.5 Adattovábbítás

Az Egyesület működési illetve törvényi kötelezettség céljából továbbíthat adatokat könyvelőnek, szövetségeknek illetve hatóságnak. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve -átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Erről az érintetteket értesíteni kell.

Magyar Fit Kid Szövetség 5008 Szolnok, Radnóti M utca 39.Telefonszám 06-70/6303304 E-mail cím: info@fitkid.hu

3.6 Személyes adatok biztonsága

Amennyiben látogatóink, résztvevőink, szolgáltatásaink igénybevevői személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind az elektronikus adatkezelés és tárolás során, mind az adatok papír alapú tárolása, őrzése során. Ennek érdekében az Egyesületben a személyes adatokat elsősorban elektronikusan kell nyilvántartani az adatfeldolgozó munkatárs számítógépén. A személyes adatokat tartalmazó fájlokat jelszavas védelemmel kell ellátni. A jelszavak nem lehetnek látható-, más számára elérhető helyen. A honlapunkon gyűjtött személyes adatok az Egyesület internetes tárhelyére kerülnek, amelyhez szintén csak jelszóval lehet belépni. Papír alapú nyilvántartást az adatfeldolgozó kizárólag az Egyesületi irodában, az zárható szekrényben tárolhat, ezzel biztosítva, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. A papír alapú nyilvántartásról nem lehet másolatot készíteni. A személyes adatokhoz csak az egyesületi elnök, az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a rendszergazda férhetnek hozzá. Rájuk kötelező érvénnyel vonatkozik jelen adatkezelési szabályzat betartása.

4. Az Egyesületnél kezelt személyes adatok kezelése

4.1 A szolgáltatásokat alkalmakként igénybe vevő vendégek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Az Egyesület felügyelete alá tartozó területre illetve létesítményekbe kizárólag jogosultsággal rendelkező vendégek jogosultak belépni. Az Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az adatkezelés célja a létszám nyilvántartási célon túl, tartózkodási helyének illetve létszámának pontos ismerete, a jogsértő személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott személy belépésének megtagadása. Az Egyesület papíralapú létszámnyilvántartó rendszert vezet. A vendégek részére a személyes adatok kezeléséről írásos tájékoztatást nyújt.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései valamint a 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés alapján.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személyazonosító adatait a legkésőbb az adat keletkezésétől számított 24 óra elteltével megsemmisíti.

4.2 Az Egyesület tagjai adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a létszám nyilvántartási célon túl az élet és vagyonvédelem megóvása, melynek kritériuma a területen tartózkodó tagok, magánszemélyek tartózkodási helyének illetve létszámának pontos ismerete, a Szövetségi versenyrendszerben való versenyeztetés,sportorvosi vizsgálat, edzőtáboroztatás, verseny eredmények nyilvántartása, ösztöndíj pályázatra jelentkezés, a tagok tájékoztatása, a velük való kommunikáció biztosítása. A területre lépő tagok adatait elektronikusan és papír alapon tartja nyilván (4. és 5. számú melléklet)

A kezelt adatok köre: A tagok családi neve, utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve, TAJ száma, útlevél száma, útlevél érvényessége, telefonszáma, E-mail címe, iskola neve, címe, diákigazolvány száma az érintettek által rendelkezésre bocsátott információk alapján.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései valamint, 2011. évi CLXXV. törvény az Egyesület tagjainak törvény szerinti nyilvántartása, a 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés alapján.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személyazonosító adatait a tagság megszűnésétől számított 5 év elteltével a megsemmisíti.

4.3 Szerződéses jogcímen alapuló adatok nyilvántartása (ügyfélnyilvántartás)

Az adatkezelés célja: Szerződések előkészítése, megkötése, kedvezmények biztosítása, a szerződés teljesítése valamint a garanciális jogok és kötelezettségek érvényesítése. A cégek, a természetes személy ügyfelek szerződésben szereplő adatait papír- és elektronikus formában is nyilvántartják (ügyfélnyilvántartás).

A kezelt adatok köre:

 • név, születési név, képviselő neve, • születési hely és idő,
 • anyja neve, • lakcím,
 • adóazonosító jel, adószám,
 • személyi, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, lakcímkártya száma, nyilvántartási száma
 • székhely, telephely címe, • telefonszám,
 • e-mail cím, • holnap cím,
 • bankszámlaszám,

Az érintett természetes személyazonosító adatain kívül az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elve alapján a szerződésben kizárólag olyan adatok szerepelhetnek, amelyek a szerződés teljesítése és az ügyfél tartozásával kapcsolatos követelések érvényesítéséhez vagy az üzleti kockázat felméréséhez elengedhetetlenül szükségesek, ezt meghaladó adatkezelés csak az érintett kifejezett hozzájárulásával történhet. Amennyiben az érintett a szerződéshez szükséges minimum adatokat a szerződéskötés során szolgáltatni nem kívánja, a szerződéskötés megtagadható. Az Egyesület a szerződéskötés feltételéül szabhatja, hogy az érintett közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A bemutatott iratokról másolatot a cég csak az érintett hozzájárulásával készíthet, a hozzájárulás megtagadása esetén azonban a szerződéskötés nem tagadható meg. Az érintett által a szerződéskötés során szolgáltatott adatok kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel. Amennyiben a szerződéses jogviszony alapján a cég számlát állít ki, akkor a számlán szereplő adatok nyilvántartásának határideje tekintetében a számviteli- és adójogszabályok az irányadók.

Az adatkezelés jogalapja:

2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről, 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2000.évi C. törvény a számvitelről, 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama, a szerződés aláírás naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év.

4.4 Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja:

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása. A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli tájékoztatása után, az Egyesület erre a célra kijelölt adatkezelő és a könyvelő feladatköre. Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából az adatkezelőn és a könyvelőn kívül kizárólag az elnök ismerheti meg. A rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntésmeghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja. Az Egyesület a munkavállalóiról bér-és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.(5.sz. melléklet)

Az Egyesület a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a munkavállalóval kapcsolatosan:

 • Munkavállaló neve,
 • Születési neve,
 • Születési hely, idő,
 • Állampolgárság,
 • Édesanyja neve,
 • Lakhelye
 • Adóazonosító jele
 • TAJ száma
 • Bankszámlaszáma
 • Magán nyugdíjpénztári tagság
 • Nyugdíjastörzs szám
 • Folyószámla szám
 • Munkaviszonykezdete
 • Heti munkaórák száma
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • Munka alkalmassági igazolás
 • Munkakör megnevezés
 • Gyermekek adatai, száma
 • Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma
 • Jogosítványok megléte

Az adatkezelés jogalapja: 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2000.évi C. törvény a számvitelről, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, illetve ha az adatkezelést törvény rendeli el, a feltüntetett törvények előírásainak figyelembevételével.

4.5 Munkáltató ellenőrzési joga

Az adatkezelés célja: az Egyesület területén a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse. A szerződés teljesülése érdekében (a munkafolyamatok ellenőrzése, egészséget, biztonságot nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek megteremtése, munkafolyamatok, munkaintenzitás ellenőrzése).

A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, ellenőrzés eredménye

Az adatkezelés jogalapja:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § valamint a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52. §

Az adatkezelés időtartama:

Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek által megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő.

5. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?

Az adatkezelés célja:

Az Egyesület honlapjához és az Egyesület által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, úgynevezett sütit (Cookié) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja:

2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő, az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§a-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

5.1 Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalunk látogatóit, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a Felhasználót

e-mail cím

ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdése).

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással a Felhasználó bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés módja: Elektronikus formában.

5.2 Push” értesítések küldése:

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

.Az adatkezelés célja:

A felhasználó értesítése a rendszer változásairól, marketing célú megkeresés

Az adatkezelés érintettje:

A weboldalon értesítést engedélyező felhasználó.

Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): eszköz(számítógép,mobiltelefon) azonosító adatok, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő):

Web browser valamint Android vagy iOS készülékének beállításai között az alkalmazásnál bármikor visszavonhatja a push üzenetek fogadásának engedélyezését.

Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): OneSignal (3.15 pont alatt), mint közös adatkezelő.

5.3. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Weboldalunkon keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

Felhasználó beazonosítása

e-mail cím

kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

telefonszám

kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételt követő 1 évig.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

5.4 Befizetésekkel kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunkon lehetőség van tagsági díj, tagi támogatás valamint egyéb fizetésekre. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja:

személyes adat

adatkezelés célja

név

a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét

lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megadott cím számlázás céljából kerül nyilvántartásra

telefonszám

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

e-mail cím

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről valamint megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Felhasználó (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az adatkezelői és a megrendelői jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztünk létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjunk nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

Az adatkezelés időtartama

Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére, a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig tároljuk a megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a befizetéseket nem lehetséges teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

5.5 Pénzügyi bizonylat ill. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

A fizetéseket követően - figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) - számviteli bizonylatot állítunk hatunk ki.

Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

adószám

a számla kiállításához szükséges amennyiben a megrendelő cég vagy egyéni vállalkozó

lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

5.6 Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelések

A Felhasználók kérdéseire történő válaszadás, illetve az esetleges panaszok kivizsgálása céljából ügyfélszolgálatot tartunk fenn Weboldalunkon.

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

a Felhasználó beazonosítása

e-mail cím

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

telefonszám

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

Az adatkezelés időtartama

Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 5 évig.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

5.7. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkon az egyesületi tagságoknak és látogatóknak lehetőségük van regisztrálni azért hogy az egyesület munkáját jobban megismerjék. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

Felhasználó beazonosítása

lakcím

a megrendeléshez szükséges számlázási információ

e-mail cím

kapcsolattartás a Felhasználóval megadásával tudjuk azonosítani a felhasználót bejelentkezéskor

telefonszám

kapcsolattartás a Felhasználóval

jelszó

technikai műveletek végzése

Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó kérésére történő törlésig. Amennyiben a Felhasználó nem használja fiókját, profilját az utolsó bejelentkezést követő 5 év elteltével töröljük.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

6. Videó felvételek, fényképek, verseny eredmények a honlapon közösségi médiában

6.1 Videó felvételek, fényképek, verseny eredmények a honlapon

Az adatkezelés célja:

Az Egyesületnél leigazolt sportolók verseny eredményi megjelenítése, szakosztályai munkavégzése, versenyzése, rendezvényszervezése során, a munkafolyamatok bemutatásáról, az Egyesület keretein belül szervezett eseményekről tájékoztató filmet, oktató filmet, reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen az Egyesület dolgozói és tagjai szerepelnek. A dolgozókat és a tagokat az Egyesület nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag a munkavállaló egyéni döntése.

Az Egyesület által készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató melléklete tartalmazza (7. számú melléklet).

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím, fotó, videó-, illetve hangfelvétel

Az adatkezelés jogalapja:

2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő, az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, vagy az oktatás céljának eléréséig, illetve hozzájárulás esetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

6.2 Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A facebook.com valamint a instagram,com oldalakon az Egyesület szakosztályainak megismertetése, álláslehetőségek, újdonságok bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com instagram.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldalszabályzása vonatkozik (http://www.facebook.com/about/privacy)

7. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárásunk

7.1 Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

7.2 Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - ha a Felhasználó másként nem kéri - elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén - a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel - további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

7.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

8. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók

8.1. Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: DotRoll Kft.

Elérhetőség: Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01 09 882068

Adószám: 13962982242

Képviselő neve: Komáromi Zsolt György Beosztása: Adatvédelmi tisztviselő

Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Email cím: dpo@dotroll.com Telefonszám: +36-1-432-3232

A tárhelyszolágltató adatkezelési szabályzata:

https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

8.2. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A Weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver működik, melynek üzemeltetője az általunk által igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: MailerLite

Elérhetőségek: https://www.mailerlite.com/

MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement

https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

8.3. Chat-szolgáltatással összefüggésben

Név: Smartsupp.com, s.r.o.

https://www.smartsupp.com/7

ID No.: 03668681

VAT ID: CZ03668681

Székhely:Šumavská 31, 602 00 Brno, Czech Republic

Elérhetőség: privacy@smartsupp.com (adatvédelemmel kapcsolatos megkeresések)

https://www.smartsupp.com/help/privacy-policy/

https://www.smartsupp.com/data/Smartsupp_DPA_EN_web_29_06_2021.pdf

8.4. Megrendelés díjának fizetésével összefüggésben

A megrendelés díját banki szolgáltató, mint adatfeldolgozó felületén keresztül lehet megfizetni. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Közösségi adószám: HU25353192

Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke

Ha bármilyen kérdésed, aggodalmad vagy panaszod merül fel az adataid általuk történő kezelésével vagy az adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatban, fordulj bizalommal adatvédelmi tisztviselőhöz a következő elérhetőségeken:

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:

Noszlopi Botond

Barion Payment Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5

E-mail:adatvedelem@barion.com,

Telefonszám: +36 1 464 70 99

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Név: OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. Postacíme: 1243 Budapest, Pf. 564.

E-mail címe: info@otpszepkartya.hu Telefonszáma: 06-1-366-62-22 Fax: 06-1-366-62-30

Honlap: www.otpportalok.hu

Képviselő: Nyitrai Győző József vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy Viktória Adatvédelmi ügyekben

e-mail cím: adatvedelem@otppsz.hu

https://magan.szepkartya.otpportalok.hu/suti/

https://magan.szepkartya.otpportalok.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Név: AYCM SportPass Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-176498;

székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 11. A. ép. 3. em. 3

Adatvédelmi tisztviselő: Sneider Balázs

Email címe: adatvedelem@aycm.hu

https://allyoucanmove.hu/content_files/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

8.5 Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Linkedin Twitter, Google+, Instagram, YouTube); így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

8.6. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat.

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a számlakiállító szolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni

Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-198177

Adószám: 25073364-2-41

Web: www.billingo.hu

Email: hello@billingo.hu

Képviseli: Sárospataki Albert ügyvezető

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Valamint az adóhatóság:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

8.7. Push üzenetek küldése:

A browser push notification biztosítója a OneSignal (2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054) https://onesignal.com/privacy_policy Az adatfeldolgozó székhelye harmadik országban található (USA). A Felhasználó a browser push notification használatát egyedileg engedélyezheti.

Amennyiben szeretne leiratkozni, azt a böngészőben megteheti.

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A “Push üzenet” mobiltelefonon megjelenő azonnali értesítés egy alkalmazás aktuális változásairól. Ezek az üzenetek az Android és iOS eszközökön megtalálható alkalmazáson belül jelennek meg. Az üzenetek abban az esetben jelennek, amennyiben Ön letöltötte a mobilalkalmazást és engedélyezte az alkalmazáson belül a push üzenetek fogadását, amelyet az értesítési központban tud megtenni.

9. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatai megismerésére a mi és az adatfeldolgozók alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

9.1. Szervezési intézkedések

Informatikai rendszereinkhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz informatikai rendszereinket és szolgáltatásainkat minden alkalmazott csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Mi és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek vagyunk eljárni.

9.2. Technikai intézkedések

Az adatokat - az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével - saját eszközeinken, adatközpontban tároljuk. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, külön zárt szerverteremben tároljuk, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Többszintű, tűzfalas védelemmel védjük a belső hálózatunkat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat redundánsan - azaz több helyen - tároljuk, hogy védjük azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az általunk működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítjuk meg (VPN).

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Szerverünk a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

10. Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felahsználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

10.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiketnem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

10.2. Google Analytics

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten

 1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

10.3. Meta Pixel(korábban Facebook Pixel)

A Facebook pixel (képpont) a Meta Platforms Ireland Limited (korábbi nevén: Facebook Ireland Limited)szolgáltatása. Ez egy, az oldalunkon elhelyezett olyan kódrészlet, amely lehetővé teszi - a Facebookonregisztrált és bejelentkezett felhasználók - az oldalunkkal kapcsolatos látogatói tevékenységének követését és elemzését, emellett az Ön érdeklődési köröd alapján remarketing-lehetőségek összegyűjtését. Adatkezelőként az így kapott adatok segítségével értékelhetjük és optimalizálhatjuk a hirdetéseinket, személyre szabott ajánlatokat nyújthatunk a honlapunk látogatóinak, a látogatók meghatározott csoportjainak. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatod:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

10.4 Microsoft Advertizing

Hirdetések megjelenítéséhez szükséges olyan kódrészlet, amely lehetővé teszi oldalunkkal kapcsolatos látogatói tevékenységének követését és elemzését, emellett az Ön érdeklődési köröd alapján remarketing-lehetőségek összegyűjtését.

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

10.4. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk:www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak awww.AllAboutCookies.org (angol) oldalonés a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Adatgyűjtés aktivitásról

A Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetünk, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről a Felhasználókat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

11.3. Nyilvántartási kötelezettség

A felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

11.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk köteles eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

11.5. Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2023. 08. 18.

Láng SE

Adatkezelő

1. számú melléklet A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről
 • 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az Egyesület tagjainak törvény szerinti nyilvántartása, a tagok tájékoztatása, a velük való kommunikáció biztosítása.
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000.évi C. törvény a számvitelről
 • 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2007.évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról
 • 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • NAIH közlemény: https://www.naih.hu/files/2017-08-31-kozlemeny-diakok-fenykepe-isk-honlapon.pdf

2. számú melléklet A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 • cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;
 • érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet Érintetti jogok

Hozzáférés

A Felhasználó jogosult arra, hogy - elérhetőségeink valamelyikén benyújtott - kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • jogai;
 • jogorvoslati lehetőségei;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

A Felhasználó - elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése - a kiegészítő információk hiányában - nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket - a tárolás kivételével - ideiglenesen felfüggesztjük.

Törlés

A Felhasználó - elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó - elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve - tiltakozás esetén - annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának felételei. A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulása alapján;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.

Adathordozhatóság

A Felhasználó - elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésre.

Tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

Tiltakozás

A Felhasználó - elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján - bármikor tiltakozhat a személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.

4. számú melléklet SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

TAGNYILVÁNTARTÁSHOZ ADATKÉRŐ LAP

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Név

Anyja neve

Születési hely, időpont

Lakcím

TAJ száma

Útlevélszáma Útlevél érvényessége

Telefonszám

E-mail cím

Iskola neve

Iskola címe

Egyéb adat

AZ EGYESÜLET ADATAI

Az adatkezelő neve, postai cím

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség)

Az adatkezelő honlapja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

A személyes adatok címzettje(i)

Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)

Adattovábbítás ténye, címzettje

A személyes adatok tárolásának időtartama

Lang SE 2151 Fót deák Ferenc utca 28.

Lángos Róbert robert@langse.hu

www.langse.hu

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja a létszámnyilvántartási célon túl az élet és vagyonvédelem megóvása, melynek kritériuma a területen tartózkodó tagok, magánszemélyek tartózkodási helyének illetve létszámának pontos ismerete, a Szövetségi versenyrendszerben való versenyeztetés, sportorvosi vizsgálat, edzőtáboroztatás, verseny eredmények nyilvántartása, ösztöndíj pályázatra jelentkezés, a tagok tájékoztatása, a velük való kommunikáció biztosítása. A Nemzeti Sportinformációs Rendszer részére adatok továbbítása céljából. A területre lépő tagok adatait elektronikusan és papír alapon tartja nyilván.

Az érintett személyazonosító adatait a tagság megszűnésétől számított 5 év elteltével a megsemmisíti.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint az Egyesületünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

 1. a) kérelmezni Egyesületünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 2. c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 3. d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 4. e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt - végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a info@langse.hu e-mail címen.
 5. f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 6. g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az Ön választása szerint - az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Egyesületünket.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a tagságnak, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Egyesületünk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a Szövetségi versenyrendszerben nem vehet részt

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Egyesületünk honlapján www.langse.hu oldalsávban található.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Kelt,…………………………., 202…, ……………….. hó ……….

………………………….…. az érintett aláírása

Készül 2 példányban: 1. sz. pld. Érintett 1. sz. pld. Egyesület

5. számú melléklet MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Szervezet neve, címe: Láng Sport Egyesület 2151 Fót Deák Ferenc utca 28.

Munkavállaló neve, beosztása: .……………………………..…………………

A munkaviszony kezdete: …………………………………..………………….

 1. A munkavállaló kijelenti, hogy az Egyesület a hatályban lévő Adatkezelési Szabályzatát a rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát megismerte.
 2. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, azzal a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szegi meg, így cselekménye munkajogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 3. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy
 4. a) munkavégzése során maradéktalanul betartja és betartatja az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit,
 5. b) a munkáltatónál tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, csakis munkaköri feladatainak teljesítése céljából kezeli és továbbítja, valamint az általa kezelt személyes adatokat az adatok kezelésére jogosultsággal nem rendelkező személy(ek)nek nem hozza tudomására és nem adja tovább,
 6. c) a kezelt adatokat az előre meghatározott célon kívül más célra nem használja és nem használtatja fel, valamint a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra,
 7. d) az Egyesületnél rendszeresített biztonsági előírások betartásával és betartatásával megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést,
 8. e) amennyiben az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megsértését észleli, úgy azt haladéktalanul jelenti az Egyesület Elnökének, valamint
 9. f) adatvédelmi incidens esetében az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
 10. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettségének megszegése

kimerítheti a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekmény törvényi tényállását, amely szerint aki a foglalkozásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

 1. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy jelen titoktartási kötelezettsége a munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállását követően is terheli.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Budapest, 202…, ……………….. hó ……….

………………………………………….. Munkavállaló

Készült 2 példányban:

 1. sz. pld. Munkavállaló
 2. sz. pld. Munkáltató (a munkavállaló személyi anyaga)

6. számú melléklet GYEREKEK ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ

ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra

hozatalával kapcsolatos elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely szerint a gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása

14 év alatti gyermek esetében a szülő,

14-16 év között a szülő és a gyermek közösen,

16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult - a nevelési, oktatási intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. (NAIH közlemény: https://www.naih.hu/files/2017-08-31-kozlemeny-diakok-fenykepe-isk-honlapon.pdf)

VIDEÓ FELVÉTELEK, FÉNYKÉPEK, A HONLAPON HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Érintett Név

Anyja neve

Születési hely, időpont

Lakcím

Egyéb adat

AZ EGYESÜLET ADATAI

Az adatkezelő neve, postai cím

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség)

Az adatkezelő honlapja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

A személyes adatok címzettje(i)

Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)

Adattovábbítás ténye, címzettje

A személyes adatok tárolásának időtartama

Lang SE 2151 Fót deák Ferenc utca 28.

Lángos Róbert robert@langse.hu

www.langse.hu

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az egyesület rendezvényein foglalkozásain készített fénykép és videók használata az egyesületi sportélet leendő tagok felé történő bemutatása céljából edzések, mozgásgyakorlatok, koordinációs gyakorlatok kielemzés végzése, rendezvényszervezés során, a munkafolyamatok bemutatásáról, az Egyesület keretein belül szervezett eseményekről tájékoztató filmet, oktató filmet, reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen az Egyesület dolgozói és tagjai szerepelnek. A dolgozókat és a tagokat az Egyesület nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag egyéni döntés.

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy a tagság megszűnésétől számított 5 év elteltével a megsemmisíti.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint az Egyesületünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

 1. o) kérelmezni Egyesületünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, p) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 2. q) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 3. r) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 4. s) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt - végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a info@langse.hu e-mail címen.
 5. t) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 6. u) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az Ön választása szerint - az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Egyesületünket.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a tagságnak, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Egyesületünk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a Szövetségi versenyrendszerben nem vehet részt

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Egyesületünk honlapján www.lángse.hu oldalsávban található.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….

………………………….………… az érintett aláírása

Készül 2 példányban: 2. sz. pld. Érintett

 1. sz. pld. Egyesület